Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 44MW i powierzchnią zabudowy do 47 ha ... na dz. 16/2 oraz dz. nr 32/6 w m. Drzewianowo, gm. Mrocza'03.01.2023

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 44MW i powierzchnią zabudowy do 47 ha ... na dz. 16/2 oraz dz. nr 32/6 w m. Drzewianowo, gm. Mrocza'

03.01.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 44MW i powierzchnią zabudowy do 47 ha wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną na terenie działki nr 16/2 oraz działki nr 32/6 w miejscowości Drzewianowo, gm. Mrocza”,
 zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości:
· zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzupełnieniem – wyjaśnieniami do informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stanowiskiem organu współdziałającego – Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2022 r., znak: WOO.4221.231.2022.AG1.3), która wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy – Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 108, od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1400 tel. (52) 386 74 26.
·  składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także poprzez ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej), w terminie 30 dni, od 10.01.2023 r. do 10.02.2023 r., na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza – Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska; poczta elektroniczna – urzad@mrocza.pl.

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza (3 stycznia 2023)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (4 stycznia 2023, 10:45:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90