Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej, o terminie i zasadach składania wniosków o udzielenie dotacji spółkom wodnym w 2021 roku - II nabór06.09.2021

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej, o terminie i zasadach składania wniosków o udzielenie dotacji spółkom wodnym w 2021 roku - II nabór

06.09.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej przez spółki wodne z terenu  Gminy Mrocza (w ramach II naboru),  na realizację zadania pn.: „Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wiele”.
Opis zadania:
- długość rowów – 4216 mb,
- przepusty – 200 mb,
- wyloty drenarskie – 300 szt.,
- wycinanie krzewów z rowów,
- studzienki drenarskie – 150 szt.
Ostateczny termin realizacji zadania wyznacza się na dzień: 31 października 2021 r. 

Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Mrocza, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania określa uchwała nr XII/115/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2019r. pod poz. 5693.

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na dotacje dla spółki wodnej w 2021 r., w ramach II naboru, wynosi 24.000,00zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

Wnioski o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej według wzoru załączonego poniżej należy składać w terminie do dnia 14.09.2021 r. godz. 15°°. Wnioski należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza (liczy się data wpływu do Urzędu). Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie  z napisem: „Dotacja dla spółek wodnych na zadania z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Mrocza  w 2021 roku – II nabór”, oznaczonej pieczątką spółki wodnej. 
Spółka Wodna musi spełniać następujące kryteria:
1) udział środków własnych zapewniających realizację przedmiotowego zadania,
2) wykonać kosztorys zadania,
3) zadanie winno być wykonane w roku 2021, przy czym początek realizacji zadania opisanego we wniosku powinien nastąpić po rozstrzygnięciu naboru wniosków przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, a zakończenie do 31.10.2021r.

Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają rozpatrzeniu. Wnioski ocenione jako kompletne podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana jest w szczególności w oparciu o zakres zadań, ocenę możliwości jego wykonania oraz efekty jego realizacji.
Wnioskodawca zostanie pisemnie zawiadomiony o wynikach oceny złożonego wniosku oraz podjętym rozstrzygnięciu.

1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej. pdf (19kB) word
2. Informacja o możliwości uzyskania dotacji (79kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (6 września 2021)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (7 września 2021, 08:24:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 60