Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2021 roku z budżetu gminy Mrocza z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Mrocza23.02.2021

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2021 roku z budżetu gminy Mrocza z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Mrocza

23.02.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy Mrocza w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Mrocza przez spółki wodne działające na terenie Gminy Mrocza.

Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Mrocza, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania określa uchwała nr XII/115/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2019r. pod poz. 5693.

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na dotacje dla spółki wodnej w 2021r. wynosi 14.000,00zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) i określona została w załączniku nr 8 do uchwały nr XXX/232/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 25 stycznia 2021r., poz. 449).

Wnioski o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej według wzoru załączonego poniżej należy składać w terminie do dnia 31.03.2021r. godz. 15°°. Wnioski należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza (liczy się data wpływu do Urzędu). Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie  z napisem: „Dotacja dla spółek wodnych na zadania z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Mrocza  w 2021 roku”, oznaczonej pieczątką spółki wodnej. Spółka Wodna musi spełniać następujące kryteria:1) udział środków własnych w realizowanym zadaniu nie może być mniejszy niż 40% całkowitej wartości zadania,2) wykonać kosztorys zadania,3) zadanie winno być wykonane w roku 2021, przy czym początek realizacji zadania opisanego we wniosku powinien nastąpić po rozstrzygnięciu naboru wniosków przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, a zakończenie do 30 września 2021r.

Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają rozpatrzeniu. Wnioski ocenione jako kompletne podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana jest w szczególności w oparciu o zakres zadań, ocenę możliwości jego wykonania oraz efekty jego realizacji. Wnioskodawca zostanie pisemnie zawiadomiony o wynikach oceny złożonego wniosku oraz podjętym rozstrzygnięciu. Wnioski kompletne i nie zawierające uchybień formalnych zostaną rozpatrzone w terminie do 20 kwietnia 2021r.Udzielona spółce wodnej dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr XII/115/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019r. Rozliczenie winno zawierać sprawozdanie z realizacji zadania, protokół odbioru robót oraz kserokopie faktur i rachunków dotyczących wydatków poniesionych na realizację zadania.                                                                                                                                                                   

                                                                                                                   Zastępca Burmistrza                                                                                                                mgr inż. Waldemar Chudzik


Załączniki:
1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej.doc (19kB) word
2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej. pdf (71kB) pdf
3. Informacja o możliwości uzyskania dotacji (92kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza - Waldemar Chudzik (23 lutego 2021)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (24 lutego 2021, 12:33:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 74