Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2021

wybrany kandydat: Tomasz Bernard Zieliński, Mrocza 
uzasadnienie wyboru: pełna informacja o wyniku naboru w załaczniku


Wytworzył: Waldemar Chudzik - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (1 lutego 2021)
Wprowadził: Rafał Kowalkowski (2 lutego 2021, 15:56:15)stanowisko:

Aplikant w Straż Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy

miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
termin składania dokumentów: 22 stycznia 2021  14:00
RO.2110.1.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NA
WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 11 stycznia 2021 r.
1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
Plac 1 Maja 20
89- 115 Mrocza


2. Określenie stanowiska:

APLIKANT W STRAŻY MIEJSKIEJ W MROCZY
URZĘDU MIASTA I GMINY W MROCZY3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, strażnikiem może być osoba, która:
  a) posiada obywatelstwo polskie;
  b) ukończyła 21 lat;
  c) korzysta z pełni praw publicznych;
  d) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
  e) cieszy się nienaganną opinią;
  f) jest sprawna pod względem fizycznym oraz psychicznym;
  g) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  h) ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

4.  Wymagania dodatkowe  związane ze stanowiskiem:

    a) znajomość ustaw i innych przepisów niezbędnych w realizowaniu zadań na danym stanowisku, tj.:

    • Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych;
    • Ustawy z dnia 20.06.1997 r.  prawo o ruchu drogowym;
    • Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks Wykroczeń;
    • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
    • Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym;
    • Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych;
    b) prawo jazdy kategorii B;
    c) wysoka kultura osobista, komunikatywność, dyspozycyjność, zdyscypilnowanie;
    d) odporność na czynniki stresogenne;
    e) umiejętność obsługi komputera (MS Office);
    f) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.
    g) mile widziane doświadczenie w pracy polegającej na ochronie porządku publicznego.

5. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy

   a) Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;    
   b) Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym
w przepisach o ruchu drogowym;
   c) Kontrola publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.);
   d) Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
   e) Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia;
    f) Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
    g) Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń
i imprez publicznych;
    h) Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca  ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób;
    i) Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie  i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw 
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
    j) Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy;
    k) Współpraca z Policją;
    l) Egzekwowanie przestrzegania aktów prawa miejscowego min. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
 
   a) Praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze w budynku nie posiadającym windy.
   b) Dla stanowiska pracy opracowana jest ocena ryzyka zawodowego, z którą można zapoznać się
w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.

    7. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi  7,09 %.

    8. Wskazanie wymaganych dokumentów

        a) Oświadczenie o danych osobowych, o których mowa w art. 22 1 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. -  Kodeks pracy, stanowiące załącznik nr 4 do regulaminu naboru;
        b) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego;
        c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego;
        d) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
        e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
        f) oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
        g) oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B;
        h) oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych do pracy
w charakterze aplikanta/strażnika.    9. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów


    a) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem
i adresem do korespondencji kandydata, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko:  Aplikanta Straży Miejskiej w Mroczy, w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy (Pl. 1 Maja 20, 89- 115 Mrocza) w terminie do 22 stycznia 2021 r.
    b) Dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, przy czym decyduje data złożenia dokumentów bezpośrednio  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy przy Pl. 1 Maja 20 lub data faktycznego wpływu korespondencji pocztowej do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
    c) Informacji o naborze na wolne stanowisko urzędnicze udziela Inspektor ds. kadrowych,
tel. 52 386 74 13.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej w Mroczy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy .  
KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1; tzw. „RODO”), jako informuję, że:

    1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (89-115 Mrocza. Pl. 1 Maja 20, tel. 52 386 74 10);
    2) Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iodo@mrocza.pl,
    3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w szczególności w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje.
    4) Podstawą prawną przetwarzania są:
     a ) przepisy kodeksu pracy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, ustawa
o pracownikach samorządowych oraz inne przepisy prawa – w zakresie danych osobowych – art. 221 Kodeksu pracy, co stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
      b) uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie danych zebranych podczas postępowania rekrutacyjnego (Administrator danych ma uzasadniony interes w tym,
aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja).
      c) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli zostaną przekazane nam inne dane niż wynikające z przepisów prawa.

    5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rekrutacją, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. Okres przechowywania danych osobowych może zostać wydłużony o okresy przedawnienia, w związku z obroną przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 5 ust. 1 lit. b RODO).
    6) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
    7) Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: to osoby zapoznające się z informacjami udostępnionymi na tablicy ogłoszeń Urzędu, osoby reprezentujące podmioty wykonujące czynności kontrolne na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy w procesie rekrutacji, operator pocztowy, firma obsługująca system informatyczny służący do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
    8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
        a) prawo dostępu do danych osobowych;
        b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, czego nie można interpretować jako możliwość uzupełnienia dokumentacji złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze po upływie terminu do jej składania;
        c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
        d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
        e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
        f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymywania od nas swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody
        g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
    9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacji. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne.
    10) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji na dane stanowisko, zostaną dołączone do jego akt i  będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach, w tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.            w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji      i zakresu działania archiwów zakładowych. Po tym okresie zostaną w sposób trwały i nieodwracalny zniszczone. Dokumenty aplikacyjne osób nie wyłonionych w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres 4 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru. Po tym terminie zostaną poddane brakowaniu.
    11) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
    12) Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Pobierz pełną treść ogłoszenia (165kB) pdf
Oświadczenie o danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie (45kB) word

Pobierz informacje o wynikach naboru (46kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Waldemar Chudzik - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (11 stycznia 2021)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (11 stycznia 2021, 14:28:03)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (2 lutego 2021, 15:56:15)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 359