Informacja w sprawie udzielenia 99 % bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów29.11.2019

Informacja w sprawie udzielenia 99 % bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

29.11.2019

Zgodnie z art. 9a ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 916 ze zm.), udziela się 99% bonifikaty od opłaty jednorazowej, na pisemny wniosek złożony przez:
    1. osoby, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osoby, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem
 16 roku życia, lub zamieszkujących w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych tych osób, 
    2. członków rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.6), 
    3. inwalidów wojennych i wojskowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752), 
    4. kombatantów oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r., poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752), 
    5. świadczeniobiorców do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  lub ich opiekunów prawnych.

Jeżeli wyżej wymienione osoby są właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.


Brak złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanek do przyznania 99% bonifikaty spowoduje pozostawienie wniosku o przyznanie bonifikaty bez rozpatrzenia.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, Referat Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. nr 109 i na stronie internetowej bip.mrocza.pl

Pobierz wniosek (112kB) pdf


Osoby, które dokonały wpłaty mogą ubiegać się o zwrot.

metryczka


Wytworzył: Z up. Burmistrza - Waldemar Chudzik (29 listopada 2019)
Opublikował: Arleta Fridehl (29 listopada 2019, 13:15:59)

Ostatnia zmiana: Arleta Fridehl (2 grudnia 2019, 07:39:19)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 220