Ochrona Powietrza 2019 - Nabór wniosków o dotację na wymianę istniejącego źródła ciepła04.07.2019

Ochrona Powietrza 2019 - Nabór wniosków o dotację na wymianę istniejącego źródła ciepła

04.07.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach Programu   Ochrona Powietrza 2019 przy udziale funduszy z Powiatu Nakielskiego.

I. Termin i miejsce składania wniosków
Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 8.07.2019 r. do 15.07.2019 r. włącznie. Wnioski należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza, osobiście lub za pośrednictwem poczty, w godzinach pracy Urzędu w terminie
do 15.07.2019 r. W przypadku ofert wysyłanych pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu wniosku do Urzędu. Wnioski złożone po upływie ww. terminu zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.

II. Termin i miejsce losowania wniosków

W dniu 19.07.2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza, Plac 1 Maja 20,
89-115 Mrocza odbędzie się publiczne losowanie wniosków o udzielenie dotacji.

III. Wysokość dofinansowania
Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, w wysokości 2 500 zł do wymiany jednego źródła ciepła w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym jednorodzinnym/wielorodzinnym lub lokalu mieszkalnym.

IV. Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele, współwłaściciele nieruchomości posiadający budynek mieszkalny jednorodzinny/wielorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

V. Co podlega dofinansowaniu:
Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na:
a. kotły na paliwa stałe, o których mowa w pkt. 1,
b. kotły gazowe, o których mowa w pkt. 2,
c. kotły olejowe, o których mowa w pkt. 2,
d. kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym),
Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm.

1. Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:
a. klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze
na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub
b. klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz
c. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań
dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania
w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.

2. Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

3. Wymagania, o których mowa w pkt. 1 i 2 muszą zostać udokumentowane w formie:
a. certyfikatu zgodności lub
b. świadectwa/zaświadczenia badań lub
c. etykiety efektywności energetycznej lub
d. wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej lub
e. deklaracji zgodności.
Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu.
Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych.
Kosztem kwalifikowanym jest zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.

VI. Kryteria wyboru wniosków
O przyznaniu dofinansowania będzie decydowało losowanie, w którym wylosowanych będzie
14 wniosków kwalifikujących się do dofinansowania.
W przypadku rezygnacji osoby ubiegającej się o dofinansowanie zadania, zakwalifikowanego
do udzielenia dotacji, dofinansowanie może zostać przyznane kolejnej osobie spełniającej warunki udzielenia dotacji.

VII. Rozliczenie dotacji

W celu rozliczenia dotacji Wnioskodawca przedkłada następujące dokumenty:
a. kopie rachunków lub faktur dokumentujących nakłady poniesione na ten cel,
b. dokumenty spełniające wymagania o których mowa w dziale IV pkt 3.
c. dokumentację fotograficzną wykonanej nowej instalacji (wersja papierowa i elektroniczna).

VIII. Przebieg zadania w zarysie
Wnioskodawca ubiegający się o dotację składa do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy wniosek.
Wybór wniosków do udzielenia dotacji nastąpi w drodze losowania przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. Informacja o terminie losowania zostanie podana na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy –  www.mrocza.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mrocza.
Po dokonaniu losowania, Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o zakwalifikowaniu bądź nie, do otrzymania dotacji.
Wnioskodawca po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu wniosku, zobowiązany jest
do podpisania umowy o udzielenie dotacji. Niepodpisanie umowy przez Wnioskodawcę w terminie wyznaczonym przez Gminę, z przyczyn leżących po jego stronie, skutkować będzie odmową przyznania dotacji.
Rozliczenie finansowe i formalne dotacji.

Wniosek do pobrania (20kB) plik

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (4 lipca 2019)
Opublikował: Ewelina Musiał (4 lipca 2019, 13:58:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117