Strona główna   >  Aktualności

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

31.03.2017


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Nabór do Przedszkola Miejskiego w Mroczy oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrocza na rok szkolny 2017/2018

 

Terminy rekrutacji


Terminy rekrutacji do Przedszkola Miejskiego w Mroczy oraz do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrocz określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.427.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mrocza.
 


Kryteria rekrutacji

Do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe - art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59):
    wielodzietność rodziny kandydata;
    niepełnosprawność kandydata;
    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/284/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 marca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2017r. poz. 1275)
 

 

W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość wolnych miejsc w przedszkolu wnioski te szereguje się według daty urodzenia dziecka, od najmłodszego do najstarszego.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dany oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/284/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 marca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2017r. poz. 1275)