LIX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 12 maja 2023 r.05.05.2023

LIX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 12 maja 2023 r.

05.05.2023

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że LIX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 12 maja 2023 r. (piątek), o godz. 10.00 w Sali im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad LIX  Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Przyjęcie protokołu z LVIII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Informacja Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o realizacji uchwał podjętych na LVIII Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - Pobierz (30kB) word
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 r - Pobierz (2028kB) pdf
 8. Raport monitoringowy z realizacji w 2022 r. strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Mrocza na lata 2016 - 2022 - Pobierz (356kB) pdf
 9. Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy w 2022 roku Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi - Pobierz (7769kB) word
 10. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2023 – 2038 - Pobierz (2772kB) rar
  2) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2023 r. - Pobierz (1001kB) rar
  3) w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminu otwartych stref aktywności (siłowni zewnętrznych) stanowiących własność Gminy Mrocza - Pobierz (12kB) plik
  4) w sprawie regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Mroczy - Pobierz (1342kB) word
  5) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników - Pobierz (326kB) word
  6) w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników - Pobierz (346kB) word
  7) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Mrocza na lata 2023 – 2029 - Pobierz (183kB) rar
  8) w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza - Pobierz (614kB) rar
  9) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oraz transportu nieczystości ciekłych - Pobierz (45kB) word
  10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Mrocza (lok nr 5) - Pobierz (34kB) word
  11) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mrocza (lok. nr 7) - Pobierz (34kB) word
  12) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w Ostrowie gm. Mrocza - Pobierz (32kB) word
  13) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w Wyrzy gm. Mrocza - Pobierz (31kB) word
  14) w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF” - Pobierz (5992kB) rar
  15) w sprawie ustanowienia Nagrody Honorowej Gminy Mrocza pod nazwą „STATUETKA KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY" - Pobierz (673kB) rar
  16) w sprawie rozpatrzenia petycji skierowanej do Rady Miejskiej w Mroczy - Pobierz (21kB) word
  17) w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Mrocza celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców na rok szkolny 2022/2023 - Pobierz (24kB) word
 11. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji.

Harmonogram posiedzeń
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed LIX Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 12 maja 2023 r.


POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej

10 maja 2023 r. (środa), godz. 15:30

Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)


Jednocześnie zachęcam wszystkich do oglądanie obrad w Internecie.
Transmisję on-line można oglądać na kanale https://esesja.tv/.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mroczy

(-) Jarosław Odrobiński

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (5 maja 2023)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (7 maja 2023, 11:49:56)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (10 maja 2023, 12:13:27)
Zmieniono: Zmiana załącznika w pkt 10.14

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 172