INFORMACJA W SPRAWIE UMÓW UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO UPRAW ORAZ WYSOKOŚCI DOPŁAT DO SKŁADEK Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W 2022 R.13.09.2022

INFORMACJA W SPRAWIE UMÓW UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO UPRAW ORAZ WYSOKOŚCI DOPŁAT DO SKŁADEK Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W 2022 R.

13.09.2022

INFORMACJA W SPRAWIE UMÓW UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO UPRAW ORAZ WYSOKOŚCI DOPŁAT DO SKŁADEK Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W 2022 R.

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich uregulowane są w ustawie z dnia
7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477).

Zgodnie z przepisami tej ustawy rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, suszę, grad, piorun, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązek ubezpieczenia, uważa się za spełniony, jeżeli  od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte będzie co najmniej 50% powierzchni upraw. Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązany jest do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z siedmioma zakładami ubezpieczeń umowy
w sprawie stosowania w 2022 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich:

1.    Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
2.    Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
3.    Generali Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
4.    AGRO Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
5.    InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,
6.    TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
7.    VH VVaG Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce z siedzibą w Poznaniu,
8.    Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.


OPŁATY ZA NIESPEŁNIENIE OBOWIĄZKU ZAWARCIA UMÓW UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO UPRAW

Zgodnie z art. 10c ust. 6, 7 i 9 wyżej wymienionej ustawy rolnik, który nie zawarł umowy ubezpieczenia obowiązkowego jest zobowiązany wnieść opłatę (karę) za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty (kary), stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustalaną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów średnich (tabela A) w roku kontroli (www.nbp.pl).

Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego jest wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (13 września 2022)
Opublikował: Ewelina Musiał (13 września 2022, 07:37:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 325