Obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników13.09.2022

Obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników

13.09.2022

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA DLA ROLNIKÓW

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza uprzejmie przypomina, że każdy rolnik ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia:
  • odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwanej dalej „ubezpieczeniem OC rolników”;
  • budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwanej dalej „ubezpieczeniem budynków rolniczych”;
  • przynajmniej 50% upraw polowych i zwierząt gospodarskich.
Kwestie związane z ubezpieczeniem OC rolników oraz z ubezpieczeniem budynków rolniczych uregulowane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 621 z późn.zm.). Zgodnie z przepisami tej ustawy, umowę ubezpieczenia OC rolnika i ubezpieczenia budynków rolniczych zawiera się na okres 12 miesięcy, a obowiązek ten powstaje w momencie objęcia gospodarstwa w posiadanie. Objęcie gospodarstwa w posiadanie może być wynikiem np. zakupu tego gospodarstwa, odziedziczenia, czy też obdarowania.

W przypadku niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, tj. posiadania ochrony ubezpieczeniowej, przepisy przewidują opłatę (karę) w wysokości:
  • jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku braku obowiązkowego ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (OC rolników)- wysokość tego wynagrodzenia ogłaszana jest w stosownych przepisach i ustalana jest najczęściej raz do roku,
  • jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku braku obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa,


KONTROLA SPEŁNIENIA OBOWIĄZKU ZAWARCIA UMOWY OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC ROLNIKÓW I BUDYNKÓW ROLNICZYCH

Działając na podstawie art. 84 ust. 3, ust. 4 pkt 1 oraz art. 86 w związku z art. 44 i art. 59 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, Burmistrz ma obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia wymogu zawarcia umowy:
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
  • ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.
W związku z powyższym informuję, że dokument (ksero) potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (np. polisa) można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do  Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, Plac 1 Maja 20 89-115 Mrocza, Referat Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (13 września 2022)
Opublikował: Ewelina Musiał (13 września 2022, 07:25:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240