XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 22 czerwca 2021 r.08.06.2021

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 22 czerwca 2021 r.

08.06.2021

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 r. (wtorek), o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXVI  Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXXV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na XXXV Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Nadanie sali posiedzeń  imienia Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego.
 7. Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 r. - Pobierz (91kB) pdf
 8. Raport o stanie Gminy Mrocza:
  1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Mrocza za 2020 r. - Pobierz (14052kB) pdf
  2) debata nad  przedstawionym raportem o stanie Gminy Mrocza (radni,  mieszkańcy Gminy Mrocza  po pisemnym zgłoszeniu udziału w debacie),
  3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza wotum zaufania - Pobierz (17kB) word
 9. Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza: 
  1) przedstawienie przez  Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Mrocza według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. - Pobierz (2983kB) pdf
  2) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok, wraz z informacją o stanie mienia - Pobierz (246kB) pdf
  3) opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania  budżetu Gminy Mrocza za 2020 r. - Pobierz (161kB) pdf
  4) dyskusja,
  5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok - Pobierz (41kB) word
  6) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza - Pobierz (29kB) word
  7) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o tym wniosku - Pobierz (123kB) pdf
  8) dyskusja,
  9) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza absolutorium z wykonania budżetu za 2020 r. - Pobierz (45kB) word
 10. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2038 - Pobierz (2529kB) rar
  2) w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Mrocza na 2021 rok - Pobierz (800kB) rar
  3) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Modrakowo i Wyrza, gm. Mrocza - Pobierz (1031kB) rar
  4) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Drzewianowo, gm. Mrocza - Pobierz (374kB) rar
  5) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Mrocza - Pobierz (20kB) plik
  6) w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mrocza - Pobierz (29kB) rar
  7) zmieniająca uchwałę w sprawie:
  - określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz dla nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze – w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy;
  - przyznania zwolnienia nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć;
  - określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów,  psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz terapeutów pedagogicznych - Pobierz (50kB) word
  8) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Miastu Bydgoszcz dotacji celowej na pokrycie kosztów korzystania przez mieszkańców Gminy Mrocza z niektórych ulg w środkach publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy - Pobierz (8kB) plik
  9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Miasta Bydgoszczy - Pobierz (8kB) plik
 11. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji.


Harmonogram posiedzeń
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed XXXVI Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 22 czerwca 2021 r.WSPÓLNE POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
15 czerwca 2021 r. (wtorek), godz. 16:00
Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy (8 czerwca 2021)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (8 czerwca 2021, 12:55:53)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (14 czerwca 2021, 09:14:19)
Zmieniono: Dodanie projektów uchwał 8.3, 9.5, 9.10

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 163