Nabór kandydatów na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego 2020r.16.06.2020

Nabór kandydatów na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego 2020r.

16.06.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.


 1. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728). Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020r. do 8 lipca 2020r.

 2. W Gminie Mrocza wybrany będzie jeden rachmistrz, oraz dwie osoby wyznaczone jako rachmistrzowie rezerwowi.

 3. Kandydat na rachmistrza terenowego musi spełniać poniższe warunki:
  1) być osoba pełnoletnią;

  2) zamieszkiwać na terenie Miasta i Gminy Mrocza;

  3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie;

  4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie;

  5) nie był skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  6) złożyć oświadczenie zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 4. Wymagane dokumenty:

  1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

  imienia i nazwiska,

  adresu zamieszkania,

  telefonu,

  adresu email.

   1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

   imienia i nazwiska,

   adresu zamieszkania,

   telefonu,

   adresu email.

   2) Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-5 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgłoszenie wraz z oświadczeniem w załączeniu).

   3) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną.

 5. Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie (pok. 207) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu). Informacji w sprawie zgłoszeń udziela Referat Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 109, tel. 52 386 74 36 lub 37

 6. Dane złożone przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, zgodnie z instrukcją postępowania ustaloną przez Wojewódzkie Biuro Spisowe (WBS). W SER Gminne Biuro Spisowe (GBS) potwierdza, że kandydat spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020 i złożył stosowne oświadczenia (druki w załączeniu).

 7. Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu  oraz uzyskania  informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

 8. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych w SER lub poprzez SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.

 9. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.

 10. Egzamin po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów) i dla osób, które zakwalifikowały się zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza”.

 11. GBS przesyła powiadomienie do rachmistrza, że ma uzupełnić dane
  w m-learning. W SER jest funkcjonalność powiadomienia rachmistrzów mailem hurtowo.

 12. Po uzyskaniu statusu rachmistrza, kandydat zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.

 13. Rachmistrz zapisuje swoje dane w aplikacji e/m-learning. Dane automatycznie implementowane są w celu podpisania umowy.

 14. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.

 15. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
  a. po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  b. po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

 16. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników WBS na adres
  e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.

 17. Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.

Wszystkie skróty i nazwy użyte w ogłoszeniu są zaczerpnięte z instrukcji zamieszczonej na stronie GUS o spisie rolnym. Wynagrodzenie rachmistrza terenowego i elementy umowy są zawarte bezpośrednio w ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).


Zgłoszenie kandydata wraz z oświadczeniem pkt 1-5 (11kB) word

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną (14kB) word

Plakat (137kB) jpg

Plakat nr 2 (125kB) jpg


metryczka


Wytworzył: Gminny Komisarz Spisowy (16 czerwca 2020)
Opublikował: Arleta Fridehl (16 czerwca 2020, 10:32:00)

Ostatnia zmiana: Arleta Fridehl (25 czerwca 2020, 14:33:53)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 289