XXI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 29 maja 2020 r.21.05.2020

XXI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 29 maja 2020 r.

21.05.2020

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że XXI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. (piątek), o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXI Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 4. Pisemna informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Pisemna informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na XX  Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z realizacji „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza za rok 2019” - Pobierz (104kB) pdf
 7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy w 2019 roku Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi - Pobierz (313kB) pdf
 8. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2016 – 2022 - Pobierz (810kB) pdf
 9. Raport monitoringowy z realizacji w 2019 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Mrocza na lata 2016 – 2022 - Pobierz (341kB) pdf
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 r. dla Gminy Mrocza - Pobierz (1697kB) pdf
 11. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach i wydanych opiniach:
  1) kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza - Pobierz (175kB) pdf
  2) kontrola organizacji służb w Straży Miejskiej - Pobierz (597kB) pdf
  3) kontrola stanu technicznego chodnika i nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa w Mroczy - Pobierz (124kB) pdf
  4) opinia w sprawie zarzutów mieszkańca Gminy Mrocza dotyczących wykrytych nieprawidłowości związanych z realizacją inwestycji polegających na budowie biogazowni rolniczej na terenie działki nr 260/16 położonej w miejscowości Chwałka, obręb ewidencyjny Ostrowo - Pobierz (1988kB) pdf
 12. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2038 - Pobierz (7kB) plik
  2) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2020 rok - Pobierz (22kB) plik
  3) w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2017 – 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025” - Pobierz (92kB) rar
  4)  w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Mrocza” - Pobierz (2731kB) rar
  5) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatnego nabycie na rzecz Gminy Mrocza od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej - Pobierz (29kB) word
  6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek budowlanych położonych w obrębie ewidencyjnym Krukówko gm. Mrocza - Pobierz (28kB) word
  7) w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat - Pobierz (325kB) rar
  8) określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mrocza w 2020 roku - Pobierz (27kB) word
  9) wyrażenia opinii dotyczącej projektu lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Runowo, położonych na terenie Gminy Mrocza - Pobierz (36kB) word
 13. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie obrad sesji.

Harmonogram prac 
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed XXI Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 29 maja 2020 r.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI:

WSPÓLNE POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
29 maja 2020 r. (piątek), godzina 8:00
Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)KOMUNIKAT

W związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii, spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i podejmowanymi działaniami mającymi na celu walkę z "koronawirusem" informuję, że XXI Sesja RM odbędzie się w formie on-line. Z przyczyn technicznych, bezpośredni udział w Sesji wezmą tylko Radni Rady Miejskiej w Mroczy oraz Burmistrz, Sekretarz i Skarbnik Miasta i Gminy Mrocza.
Zarówno Mieszkańcy, Przewodniczący Zarządów Osiedli, jak i Sołtysi zainteresowani obradami, będą mogli obserwować ich przebieg na kanale YouTube Gminy Mrocza.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mroczy

(-) Jarosław Odrobiński

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (21 maja 2020)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (22 maja 2020, 22:50:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 310