Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz podejmowanych decyzjach organów władzy publicznej.
Jednocześnie organy władzy publicznej są zobowiązane do udostępniania informacji jawnych o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej.
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy działa od 02.03.2006 r.
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku – zgodnie z art. 13).
Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.
Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Zgodnie z art. 6 pkt. 4a ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnieniu podlega "treść i postać dokumentów urzędowych".

W Biuletynie Informacji Publicznej MGOPS w Mroczy udostępniana jest treść dokumentów urzędowych, a w miarę możliwości
także postać.

Interesant ma możliwość wglądu do oryginalnych dokumentów, których treść zamieszczono w BIP-ie na miejscu, w MGOPS w Mroczy.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (33kB) word

metryczka


Wytworzył: Gabriela Trzeciakowska (25 lipca 2016)
Opublikował: Gabriela Trzeciakowska (25 lipca 2016, 14:32:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 607