Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019

uzasadnienie wyboru: uzasadnienie dodano w informacji o nierozstrzygnięciu naboru


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (22 stycznia 2019)
Wprowadził: Rafał Kowalkowski (30 stycznia 2019, 12:44:39)stanowisko:

Aplikant straży miejskiej

miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
termin składania dokumentów: 21 stycznia 2019  14:00
OGŁOSZENIE Nr 1/2019
z dnia 7 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.)


BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROCZA

ogłasza nabór na
wolne stanowisko urzędnicze
 
APLIKANTA STRAŻY MIEJSKIEJ

 

I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Urząd Miasta i Gminy w Mroczy – Straż Miejska
ul. Pl. 1 Maja 20
89-115 Mrocza
tel. 52 3867 410

II. Określenie stanowiska urzędniczego:
Stanowisko: Aplikant Straży Miejskiej
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.
Bezpośredni przełożony: Komendant Straży Miejskiej

III.  Wymagania niezbędne:
Strażnikiem może być osoba, która:
1)  posiada obywatelstwo polskie;
2)  ukończyła 21 lat;
3)  korzysta z pełni praw publicznych;
4)  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
5)  cieszy się nienaganną opinią;
6)  jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym;
7)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia  publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
8)  ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

IV. Wymagania dodatkowe:
1)  wykształcenie wyższe;
2)  znajomość ustawy o strażach gminnych;
3)  znajomość Kodeksu wykroczeń;
4)  znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym;
5)  prawo jazdy kategorii B;
6)  komunikatywność, dyspozycyjność, odporność na stres, wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie;
7)  umiejętność pracy w zespole;
8)  umiejętność obsługi komputera: Windows, Office;
9)  mile widziane doświadczenie w pracy polegającej na ochronie porządku i bezpieczeństwa;
10) ukończone pozytywnie zdanym egzaminem szkolenie podstawowe dla strażników gminnych według programu zawartego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.12.2009r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1511.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)  ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
2)  egzekwowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
3)  czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
4)  kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017r. poz.2136 z późn. zm.);
5)  współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
6)  zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia;
7)  ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
8)  współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
9)  doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca  ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób;
10)  informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw   i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
11)  konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy;
12)  współpraca z Policją.

VI. Wymagane dokumenty:
1)  list motywacyjny;
2)  CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3)  kwestionariusz osobowy;
4)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
5)  kserokopie świadectw pracy;
6)  oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy określonej kategorii,
7)  oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.
8)  oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
9)  oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych do wykonywania czynności strażnika miejskiego;
10)  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
11)  oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
12)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
13)  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

VII. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekraczał 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

VIII. Warunki pracy:
1. Miejsce pracy: Mrocza, ul. Pl. 1 Maja 20, pokój nr 110 /parter/, budynek Urzędu posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, brak windy.
2. Stanowisko pracy: praca biurowa wykonywana przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie, praca w terenie.
3. Możliwość rozpoczęcia pracy od dnia 1 lutego 2019 roku.

IX. Miejsce i termin składania dokumentów:
1. Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy: Sekretariat/I piętro - pokój 207/ bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy ul. Pl. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 14.00 /liczy się data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy/ w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze Aplikanta Straży Miejskiej”.
2. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

X. Przebieg postępowania konkursowego:
1)  warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań i złożenie dokumentów określonych w niniejszym ogłoszeniu;
2)  do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta i Gminy powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy;
3)  konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów, II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne oraz niezbędne kryteria merytoryczne zweryfikowane w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie;
4)  rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w terminie do 3 dni roboczych po upływie terminu ich składania;
5)  konkurs przewiduje się zakończyć do dnia 28 stycznia 2019 roku;
6)  Burmistrz Miasta i Gminy dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzyga o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.

XI. Informacja o wynikach konkursu:
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na:
1)  stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.mrocza.pl);
2)  tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy przy ul. Plac 1 Maja 20.

XII. Informacje dodatkowe:
1)  kandydat wybrany na strażnika miejskiego w procedurze naboru zostanie zatrudniony na okres do 12 miesięcy, w ramach którego odbędzie szkolenie podstawowe, a następnie po ukończeniu z wynikiem pozytywnym niniejszego szkolenia może zostać zatrudniony na czas określony nie dłuższy niż 3 lata albo na czas nieokreślony.
2)  Kandydat wybrany na stanowisko po zawarciu umowy zobowiązany jest przedłożyć:     a) informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
    b) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na     wymienionym stanowisku.
3)  Lista kandydatów, którzy w terminie złożyli dokumenty aplikacyjne zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
4)  Kandydaci spełniający wymogi formalne będą poinformowani indywidualnie o terminie rozmowy rekrutacyjnej.
5)  Oferty niewykorzystane w naborze nie podlegają zwrotowi.

UWAGA:
1.  Dokumenty, o których mowa w VI punkt 6 do 13 należy własnoręcznie podpisać.
2.  Kserokopie dokumentów dołączonych do aplikacji należy potwierdzić klauzulą „za zgodność z oryginałem” opatrzoną czytelnym podpisem kandydata.
3.  Wybrany kandydat będzie zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.


Informacji o nierozstrzygnięciu naboru (198kB) pdf

Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (7 stycznia 2019)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (8 stycznia 2019, 15:10:10)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (30 stycznia 2019, 12:44:39)
Zmieniono: Dodanie informacji o nierozstrzygnięciu naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 298

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij