Odstąpienie organów od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027"


OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027”

Zgodnie z zapisem w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 ze zm.), organ administracji opracowujący projekt dokumentu może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

W piśmie z dnia 24.08.2021 r. (znak: NNZ.9022.1.322.2021) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy poinformował, że w świetle obowiązujących przepisów przedmiotowy dokument nie wymaga opinii organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, uzasadniając, że przedmiotowego opracowania nie można zaliczyć do dokumentów wymienionych w art. 46 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, gdyż nie wyznacza ono ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839).

W piśmie z dnia 24.06.2021 r. (znak: WOO.410.215.2021.KB) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu dokumentu.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027”.
Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027” podlegał również konsultacjom społecznym z mieszkańcami gminy, gminami sąsiednimi, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy oraz gdańsku. Konsultacje trwały od 15.06.2021 r. do 19.07.2021 r., a podsumowanie ich przebiegu zostaje udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mrocza w odrębnym sprawozdaniu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mrocza oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu. Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027” zamieszczono w załączniku do niniejszego obwieszczenia.


Obwieszczenie z uzasadnieniem (23kB) word
Pismo od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (176kB) pdf
Pismo od Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy (224kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Westmor Consulting Urszula Wódkowska (26 sierpnia 2021)
Opublikował: Ewelina Musiał (26 sierpnia 2021, 09:35:27)

Ostatnia zmiana: Ewelina Musiał (26 sierpnia 2021, 09:41:53)
Zmieniono: amiana opisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 413