Nabór wniosków w ramach projektu "Granty PPGR"

UWAGA
ZMIANY W PROGRAMIE „GRANTY PPGR”
(aktualizacja 20.10.2021)

Zgodnie z przyjętymi nowymi zapisami dokumentacji konkursowej Granty PPGR uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków zostaje wydłużony do dnia 25.10.2021 r.

Zmiany dotyczą szerszej niż dotychczas grupy osób mogących ubiegać się o zakup sprzętu komputerowego i zapewnienia usługi dostępu do Internetu. Aktualnie dzieci i młodzież zamieszkujące gminę Mrocza mogą uzyskać wsparcie na ww. sprzęt i usługę pod warunkiem, że członek rodziny (krewny w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

Ponadto zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy będzie własnością rodzica/ucznia.

Nowe wnioski do pobrania poniżej:
Oświadczenie Rodzica (125kB) word
Oświadczenie pełnoletniego ucznia (125kB) word
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (105kB) word
Klauzula informacyjna dla członka rodziny (51kB) word
Klauzula informacyjna dla rodziców-pełnoletnich uczniów (42kB) word


---------------------------------------------------------


W dniu dzisiejszym tj. 08.10.2021r. na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr pojawił się komunikat w zakresie zmiany dokumentacji konkursowej:

Upraszczając zasady aplikowania o środki w ramach naboru „Granty PPGR” informujemy, że  dokonano zmiany dokumentacji konkursowej. Zgodnie z aktualizacją do aplikowania o środki uprawnione są wszystkie gminy które uzyskają pozytywną opinię KOWR  lub uzyskały takową w ramach programu wsparcia gmin PPGR RFIL w zakresie występowania zlikwidowanego PPGR na obszarze danej gminy.

Proszę o zapoznanie się z nowymi załącznikami.

Regulamin konkursu 8.10.2021 (126kB) word
Wzór oświadczenia rodzica, opiekuna prawnego 8.10.2021 (119kB) word
Wzór oświadczenia ucznia szkoły średniej - pełnoletniego 8.10.2021 (120kB) word
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rodziców, opiekunów, ucznia pełnoletniego szkoły średniej 8.10.2021 (105kB) wordINFORMACJA

      4 października 2021 r. ogłoszony został nabór wniosków w ramach projektu „Granty PPGR” na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:
•    sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
•    ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
•    usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

    Gmina Mrocza jest uprawniona do udziału w tymże otwartym konkursie grantowym. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie będą stanowiły prawidłowo wypełnione oświadczenia złożone przez rodziców uczniów, opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkujących w miejscowościach, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej tj.: Drążno, Modrakowo, Mrocza, Rajgród, Witosław (wskazane w załączniku nr 10 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”).
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Mrocza i podpisaniu umowy o powierzenie Grantu, nowy sprzęt komputerowy zostanie zakupiony przez Gminę Mrocza w ilości uzależnionej od liczby prawidłowo złożonych oświadczeń, o których mowa powyżej stanowiących załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.
     Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy będzie własnością Gminy Mrocza i udostępniony zostanie nieodpłatnie rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom na podstawie np. umowy użyczenia na czas nauki ucznia w szkole, przy czym rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń szkoły średniej będzie zobowiązany przyjąć odpowiedzialność materialną za jego utratę bądź uszkodzenie, które nie będzie objęte warunkami gwarancji.

Oświadczenia dostępne są:
•    na stronie internetowej GZOO w Mroczy: www.bip.mrocza.pl (zakładka Gminny Zespół Obsługi Oświaty-Aktualności i komunikaty;
•    na stronie projektu https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
•    w sekretariatach szkół: Szkoły Podstawowej w Mroczy, Szkoły Podstawowej w Witosławiu oraz w NSP Kosowo.

Oświadczenia należy składać w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty, a w przypadku uczniów szkół podstawowych – odpowiednio w Szkole Podstawowej w Mroczy, Szkole Podstawowej w Witosławiu, w NSP Kosowo w nieprzekraczalnym terminie do 22 października 2021 r.
Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr oraz w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy tel. 52 322 72 59. 


metryczka


Wytworzył: Katrzyna Lasota-Woźny (7 października 2021)
Opublikował: Katarzyna (7 października 2021, 10:47:23)

Ostatnia zmiana: Katarzyna (25 października 2021, 08:05:01)
Zmieniono: Dodano klauzule informacyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 520