Zarządzenie Nr 0050.548.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizacją zadania pn.: rt Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesiwym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami"

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (20 czerwca 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (10 lipca 2013, 08:57:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 581