Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę i zagospodarowanie części działek oznaczonych numerami 407,1; 24/7 położonych w miejscowości Kosowo

Mrocza, dnia 22.05.2013 r.
Znak sprawy: RR.6845.28.2013

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr XXXII/19/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrocza (D. Urz. woj. kuj - pom. nr 34 poz. 723 z 15.04.2009 r).

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MROCZA
OGŁASZA

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na dzierżawę i zagospodarowanie części działek ewidencyjnych - z przeznaczeniem pod działalność handlowo – usługową, pod pojemniki z odzieżą używaną - na okres do 3 lat, położonych w Mroczy oraz w Kosowie, oznaczonych w ewidencji gruntów odpowiednio:
- działka numer 407/1, położona w Mroczy, wpisana w księdze wieczystej nr KW 23681 N, która prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Szubinie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nakle nad Notecią, stanowiąca własność Gminy Mrocza,
- działka numer 24/7, położona w Kosowie, wpisana w księdze wieczystej nr KW 18899 N, która prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Szubinie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nakle nad Notecią, stanowiąca własność Gminy Mrocza.
Dzierżawie podlega część działki ewidencyjnej nr 407/1 o pow. 0,0002 ha, stanowiąca zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) oraz część działki nr 24/7 o pow. 0,0002 ha, stanowiąca inne tereny zabudowane (Bi).
Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od długów i ciężarów.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawy za opisane działki ewidencyjne wynosi odpowiednio:
 - za część działki ewidencyjnej nr 407/1 – 6,20 zł – powiększona o podatek VAT w wysokości 1,43 zł. Razem: 7,63 zł brutto/1 miesiąc,
- za część działki ewidencyjnej nr 24/7 – 3,16 zł – powiększona o podatek VAT w wysokości 0,73 zł. Razem: 3,89 zł brutto/1 miesiąc.
Czynsz płatny miesięcznie, z góry – do 10 dnia każdego miesiąca.
Zgodnie z Zarządzeniem 0050.422.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za wynajem pomieszczeń i lokali oraz czynszów dzierżawnych mienia stanowiącego zasób Gminy Mrocza, stawka wyjściowa dzierżawy za grunt, przeznaczony pod działalność handlową, usługową i gastronomiczną wynosi za 1 m2: 3,10 zł + VAT na terenie miejskim i 1,58 zł + VAT na terenie wiejskim (część działki ozn. nr. ewidenc. 407/1: 2 m2 x 3,10 zł + VAT = 6,20 zł + VAT. Razem 7,63 zł; część działki ozn. nr. ewidenc. 24/7: 2 m2 x 1,58 + VAT =3,16 zł + VAT. Razem: 3,89 zł).
 
Przeznaczenie nieruchomości:
- przedmiot dzierżawy będzie wykorzystywany pod działalność handlowo – usługową, z przeznaczeniem pod pojemniki z odzieżą używaną.
2. Dzierżawca zobowiązany jest do:
- wykorzystywania przedmiotu dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem oraz do utrzymania na działce ładu i porządku,
- przystępujący do przetargu winien zapoznać się z miejscem położenia przedmiotu dzierżawy oraz miejscem prowadzenia działalności.
3. Informacja o wadium:
Z uwagi na niewielką stawkę wyjściową czynszu dzierżawnego nie przewiduje się wpłaty wadium.
4. Wysokość postąpienia:
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych złotych.
5. Informacje dodatkowe:
- przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie,
Pisemne oferty na dzierżawę z podaniem wysokości czynszu dzierżawy i spełnieniu w/w warunków należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 407/1, położonej w Mroczy oraz części działki nr 24/7, położonej w Kosowie” do dnia 21 czerwca 2013 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1-go Maja 20, pokój nr 207.
Pisemna oferta powinna zawierać:
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- datę sporządzenia oferty
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2013 r. o godz.10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, pokój nr 109 – I piętro.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza – Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 109 w godz. urzędowania, tel. (52) 386-74-37 – w terminie wywieszonego wykazu.
Ogłoszenie wywiesza się w dniach 22.05.2013 r. do 21.06.2013 r.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
 
Leszek Klesiński           
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (22 maja 2013)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (22 maja 2013, 13:50:02)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (22 maja 2013, 14:00:58)
Zmieniono: Wprowadzanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1379