Ogłoszenie o odowłaniu przetargu na zbycie nieruchomości Gruntowej działki 15/74 położonej w Drążnie gm. Mrocza z dnia 15 listopad 2011


 
 
  O G Ł O S Z E N I E
 
  O  ODWOŁANIU PRZETARGU NA  ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI  Gruntowej
  Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
 
działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 102, poz.651 z póżn. zmianami)
 
                                                         O D W O Ł U J E
 
 przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działki nr 15/74 położonej w Drążnie gm. Mrocza.
 
 Planowany termin przetargu: 9 grudzień  2011r o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Miasta i
 Gminy Mrocza – sala narad nr 205  I – piętro.
 
 Powodem odwołania przetargu jest pojawienie się w trakcie trwającego postępowania nowych okoliczności istotnych dla sprawy.
 
 
 Wadium wpłacone na przetarg  przez osoby zainteresowane zostanie zwrócone niezwłocznie,
  jednak nie później niż do 3 dni po odwołaniu przetargu.
 
 Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza
 oraz na stronie internetowej www.bip.mrocza.pl (zakładka przetargi).
 
 Mrocza, dnia 15.11.2011r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (15 listopada 2011)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (17 listopada 2011, 14:41:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1262