2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MROCZA

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Witosławiu

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6.05.2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek ( Dz. U. Nr 89. poz. 826 ze zm.)

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) pisemne uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) aktualną ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt 1 niniejszego ogłoszenia;
7) zaświadczenie lekarskie o barku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
„ KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ADAMA MICKIEWICZA W WITOSŁAWIU" w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 16 czerwca 2008 r. do godz. 15.00, pokój 204 na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy ul. Plac 1 Maja 20, 89 - 115 Mrocza . Oferty, które wpłyną do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie i godzinie nie będą rozpatrywane.

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (29 maja 2008)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (2 czerwca 2008, 14:37:23)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (27 czerwca 2008, 12:17:54)
Zmieniono: Usunięcie numeracji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2284