2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

OGŁOSZENIE

Burmistrz  Miasta i Gminy Mrocza  ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego  przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
 
Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza

Na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203), Uchwały Nr  Uchwały Nr XVI/106/07 RM w Mroczy z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie Programu współpracy Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008

ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2008
na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3m w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i tradycji w Gminie Mrocza w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

I. Adresaci konkursu:
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
II. Rodzaj i formy realizacji  zadania:
1. Rodzaj zadania – zadania z zakresu działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
2. Formy realizacji zadania:
– promocja działań kulturalnych służących rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Mrocza.
III. Terminy i warunki realizacji zadań:
1) Realizacja zadania ma nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy ze zwycięzcą konkursu do 31.12.2008 roku;
2) Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z zawarta umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
1) Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadania wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych);
2) Kwota wsparcia może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Miasta i Gminy Mrocza w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu;
V. Termin i warunki składania ofert:
1) Oferty dotyczące realizacji zadania należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do dnia 25 czerwca 2008 roku; bądź wysłać pocztą na adres Urzędu: Plac 1 Maja 20,  89-115 Mrocza. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.
2) Oferty należy składać na druku będącym załącznikiem Nr 1, stanowiącym wzór zawarty w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia  2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego  i wzoru sprawozdania z wykonaniem tego zadania (Dz.U. z 2005r., Nr 264, poz. 2207). Druki można pobierać w Referacie Promocji i Komunikowania Społecznego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (biuro nr 311). Druki są także dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych tut. Urzędu (www.mrocza.pl, www.bip.mrocza.pl).

3) Oferta powinna zawierać w szczególności:
 a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 d) informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
 e) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
 f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonywania zadania.
4) Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
5)  W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane ze środków Miasta i Gminy Mrocza w roku 2007.
VI. Zasady, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
 1) Tryb postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych określa Uchwała Nr XI/57/07RM w Mroczy z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego oraz załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 31/07/Z Burmistrza MiG Mrocza z dnia 16 lutego 2007r.
2) Wybór oferty nastąpi  w oparciu o następujące kryteria:
 a) celowość oferty, jej zakres rzeczowy;
 b) posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, rzeczowego i ekonomicznego;
 c) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dostępnymi oferentom;
 d) osiągnięcia i doświadczenie w realizacji innych zbliżonych do w/w zadań;
 e) ocenę realizacji wcześniej powierzonych projektów;
 f) posiadanie niezbędnych zaświadczeń, decyzji wymaganych przepisami prawa;
 g) rzetelność i terminowość wykonania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu miasta i gminy;
 h) pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektu innych partnerów publicznych i prywatnych;
  i) rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, porównanie jej z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi                               i rzeczowymi.
2) Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert;
3) Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, a zwycięzca zostanie powiadomiony pisemnie;
VII. Zasady przyznawania dofinansowań:
1) Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) lub innych właściwych przepisów;
2) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę;
3) W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest do korekty kosztorysu projektu;
4) Decyzję o wyborze oferty o udzieleniu dotacji podejmuje Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 59/04/Z Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 lutego 2007r.
5) Od decyzji w/w Komisji w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania;
6) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;
IX Postanowienia końcowe:
1) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Mrocza a oferentem;
2) Wyłoniony podmiot jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakaty, zaproszenia, komunikaty, ogłoszenia prasowe itp.) informację o tym, że jest dotowany przez Miasto i Gminę Mrocza.
3) Dotowany podmiot zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy oraz do dostarczenia na wezwanie uprawnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

Pobierz Wzór Oferty (94kB) pdf
Pobierz Wzór Sprawozdania (115kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (20 maja 2008)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (27 maja 2008, 11:31:11)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (27 czerwca 2008, 12:18:27)
Zmieniono: Usunięcie numeracji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1418