2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Postanowienie Nr 1/2005


W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.


 Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn .zm.), Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury ( Dz. U. Nr 154, poz. 1629) oraz § 4 Uchwały Nr XXIII/8/250/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 października 2004 r. w sprawie Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 111, poz. 1914)

postanawiam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.
§ 2. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym lub wyższe zawodowe i przygotowanie pedagogiczne,
2) posiada umiejętność organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
4) nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
5) posiada umiejętność w kierowaniu zespołem pracowniczym,
6) posiada umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych,
7) posiada staż pracy minimum 3 lata ,
8) posiada znajomość zasad finansów publicznych,
9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
10)  wskazana umiejętność obsługi komputera,
11) wskazana znajomość j. angielskiego, lub j. niemieckiego

§ 3. Ogłoszenia o konkursie określające szczegółowe wymagania od kandydatów, termin i formę składanych dokumentów; stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zostanie zamieszczone w dwóch dziennikach regionalnych:
1)  GAZETA POMORSKA,
2) EXSPRESS NAKIELSKI
§ 4. W celu przeprowadzenia konkursu zostanie powołana komisja konkursowa.
§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mroczą


Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy ul. Śluzowa 6. l .Wymagania:
wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym lub wyższe zawodowe i
przygotowanie pedagogiczne,
- umiejętność organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych,
- nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
posiada umiejętność w kierowaniu zespołem pracowniczym,
- posiada umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych,
staż pracy minimum 3 lata
- znajomość zasad finansów publicznych,
- wskazana umiejętność obsługi komputera,
- wskazana znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego.
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
- uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji,
- życiorys (CV),
- poświadczone odpisy; dyplomu ukończenia szkoły wyższej, zaświadczeń, świadectw
potwierdzające kwalifikacje kandydata oraz okresy zatrudnienia,
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie, że kandydat nie był karny za przestępstwo popełnione umyślnie oraz
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust.
l pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2003 r.
Nr 15 póz. 148 z późn. zm.)
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
„ Konkurs na dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy" w
terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia nie później jak do dnia 8 kwietnia 2005 r.,


Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
( Pokój Nr 204)
ul. Plac l Maja 20
89-115 Mrocza


4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Mroczą.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacje o warunkach organizacyjno - finansowych działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji kandydaci mogą uzyskać w biurze Miejsko — Gminnego Ośrodka Kultury ul. Śluzowa 6, 89 - 115 Mroczą, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (2 marca 2005)
Opublikował: Sebastian Mazur (7 marca 2005, 14:24:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2609