Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (19)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (6)

wybrany kandydat: Teresa Tomczuk, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: Nabór przeprowadzono na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Teresa Tomczuk spełniła wszystkie wymagania formalne związane ze stanowiskiem, przeszła pozytywnie procedurę naboru, wykazała się dużą wiedzą i umiejętnościami wymaganymi na danym stanowisku.


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (4 lutego 2020)
Wprowadził: Sebastian Mazur (25 lutego 2020, 13:24:58)stanowisko:

Audytor wewętrzny (umowa zlecenie)

miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
termin składania dokumentów: 24 stycznia 2020  14:00BURMISTRZ  MIASTA I GMINY MROCZA
zaprasza do składania ofert na stanowisko pracy:
audytora wewnętrznego (umowa zlecenie)


I.    Wymagania niezbędne:
1)     osoba posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2)   osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 
3)   osoba nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)   osoba posiada wyższe wykształcenie,
5)  osoba posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku audytora,
6)   osoba posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a)  jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Exa miner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c)   uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

II.    Wymagania dodatkowe: 
1)    znajomość i umiejętność interpretacji przepisów ze szczególnym uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, ustawy  o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych;
2)    znajomość obsługi urządzeń biurowych i programu biurowego LibreOffice Writer;
3)    bardzo dobre umiejętności organizacyjne, zarządzanie czasem, odporność na stres, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, komunikatywność, terminowość, uczciwość, odpowiedzialność.

III.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1)    przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu w uzasadnionych przypadkach doraźnych zadań audytowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy i jednostkach organizacyjnych gminy;
2)    wykonywanie czynności doradczych;
3)    przeprowadzanie czynności sprawdzających;
4)    uzgadnianie rocznych planów audytu z kierownikiem jednostki;
5)    sporządzanie sprawozdań wymaganych przepisami prawa;
6)    ustalenie pisemnych zasad i procedur związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem audytu wewnętrznego;
7)    monitorowanie wykonania zleconych działań naprawczych poprzez audyty sprawdzające;
8)    dokumentowanie akt audytu;
9)    przedstawianie Burmistrzowi sprawozdań w formie pisemnej z przeprowadzonego zadania audytowego;
10)    przygotowanie procedur przyczyniających się do usprawnienia procesu zarządzania jednostką.

IV.    Warunki pracy:
Umowa zlecenie, stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczanie się wewnątrz budynku, pomieszczenia pracy niedostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim

V.    Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.  
  
VI.    Wymagane dokumenty:
1)    CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej,
2)    list motywacyjny,
3)    kwestionariusz osobowy,
4)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5)    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
6)    kopie świadectw pracy,
8) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw  publicznych,
9) podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) podpisana klauzula o ochronie danych osobowych,
11) cena ofertowa za wykonanie przedmiotu umowy: brutto za jeden miesiąc, dwa zadania audytowe w roku.

Oferty zawierające CV i pozostałe w/w dokumenty należy przesłać pod adres:
Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
ul. Pl. 1 Maja 20
89 – 115 Mrocza 
z dopiskiem:
Nabór na stanowisko Audytora wewnętrznego 
lub składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy
w terminie do dnia 24 stycznia 2020r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga!
Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.


Pobierz pełną treść ogłoszenia (877kB) pdf

Ogłoszenie o wyniku - {zal2}

Wytworzył: Zastępca Burmistrza - Waldemar Chudzik (10 stycznia 2020)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (10 stycznia 2020, 12:01:45)

Ostatnia zmiana: Sebastian Mazur (25 lutego 2020, 13:24:58)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 309

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij