Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

wybrany kandydat: Anita Zaborowska, Rościmin gm. Mrocza 
uzasadnienie wyboru: wynik naboru w załączniku


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (2 kwietnia 2019)
Wprowadził: Rafał Kowalkowski (3 kwietnia 2019, 07:25:37)stanowisko:

PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
termin składania dokumentów: 25 marca 2019  14:00
                                                                                  
OGŁOSZENIE NR 6/2019
z dnia 12 marca 2019 r.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
w  MROCZY
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
 
PODINSPEKTOR DS.  GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej  Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy

wymiar etatu: 1
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę


O przedmiotowe stanowisko mogą ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, będące obywatelami Unii Europejskiej oraz obywatele państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
2)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3)    wykształcenie wyższe lub średnie i 3-letni staż pracy,
4)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5)    posiada stan zdrowia pozwalający do zatrudnienia na danym stanowisku.


2. WYMAGANIA DODATKOWE:
1)   znajomość przepisów prawnych, w szczególności:
-    Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
-    Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
-    Ustawy Prawo budowlane
-    Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (przepisy dotyczące nadawania numerów porządkowych),
-    Ustawy o samorządzie gminnym,
-    Ustawy o pracownikach samorządowych.
2)    umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
3)    sumienność, dokładność, odpowiedzialność,
4)    umiejętność pracy w zespole,
5)    umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów komputerowych,
6)    mile widziane doświadczenie zawodowe.

3.  ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1)    prowadzenie postępowań w sprawach:
a) ustalania warunków zabudowy,
b) decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego,
c) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
d) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
2)    sporządzanie projektów uchwał, rozstrzygnięć, opinii, pism i innych dokumentów związanych z opracowywaniem dokumentów planistycznych,
3)    sporządzanie opracowań graficznych i prezentacji na potrzeby opracowanych dokumentów,
4)    przygotowywanie zaświadczeń,
5)    przygotowywanie zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego nieruchomości.

4.  INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:
1)    Praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy.
2)    Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z klientami, podmiotami zewnętrznymi i instytucjami.
3)    Możliwość rozpoczęcia pracy od dnia 15 kwietnia 2019 roku.

5.  WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIESIĄCU
     POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA NIE PRZEKROCZYŁ  
     6%.


6. WYMAGANE DOKUMENTY:
1)    list motywacyjny,
2)    podpisane CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4)    kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,
5)    oświadczenie kandydata stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku,
6)    oświadczenie kandydata, że posiada zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych,
7)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8)    opinie z poprzednich miejsc pracy, a także inne dokumenty potwierdzające nieposzlakowaną opinię kandydata,
9)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
10)    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
1.    Dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ” należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy ul. Plac 1 Maja 20 do dnia 25 marca 2019 roku do godz. 14.00.
2.    Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla dokumentów nadanych pocztą decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta i Gminy).

8. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO:
-    warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań i złożenie dokumentów określonych w niniejszym ogłoszeniu,
-    do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta i Gminy powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy,
-    konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów, II etap – test i rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne oraz niezbędne kryteria merytoryczne zweryfikowane w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie,
-    rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w terminie do 3 dni roboczych po upływie terminu ich składania,
-    Konkurs przewiduje się zakończyć do dnia 8 kwietnia 2019 roku,
-    Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzyga o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.

9. INFORMACJE O WYNIKACH NABORU
Informacja o wynikach naboru będą umieszczone na:
-    stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.mrocza.pl),
-    tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy przy ul. Pl. 1 Maja 20.

10. INFORMACJE DODATKOWE.
1.    Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:
    1)  informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
    2)  orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym     stanowisku.
2.    Oferty niewykorzystane w naborze nie podlegają zwrotowi.
3.    Kandydat podejmujący prace po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w czasie trwania zawartej z nim umowy o pracę na czas określony, odbywa służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem.
4.    Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

UWAGA!!!
1)    Dokumenty, o których mowa w VI punkt 1,2,5,6,7 i 10 należy własnoręcznie podpisać.
2)    Kserokopie dokumentów dołączonych do aplikacji należy potwierdzić klauzulą „za zgodność z oryginałem” opatrzoną czytelnym podpisem kandydata.
3)    Wybrany kandydat będzie zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.


Pobierz pełną treść ogłoszenia (960kB) pdf
Klauzula informacyjna - przesłanka zgody (283kB) pdf
Ogłoszenie o wyniku naboru (229kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (12 marca 2019)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (12 marca 2019, 15:26:50)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (3 kwietnia 2019, 07:25:37)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 592