Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

wybrany kandydat: Barbara Kasprzyk, Teresin 
uzasadnienie wyboru: Wynik postępowania wprowadzono, jako plik do pobrania.


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (24 października 2018)
Wprowadził: Sebastian Mazur (29 października 2018, 13:04:22)stanowisko:

podinspektor ds. księgowości budżetowej

miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
termin składania dokumentów: 15 października 2018  14:00
OGŁOSZENIE NR 7/2018
z dnia 2 października 2018r.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1260)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
w  MROCZY


ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
 PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

w Referacie Finansowo – Budżetowym Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy

wymiar etatu: 1
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
    1) jest obywatelem polskim,
    2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
    3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z   oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    4) wykształcenie wyższe lub średnie i 3-letni staż pracy,
    5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
    6) posiada stan zdrowia pozwalający do zatrudnienia na danym stanowisku.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:
    1) preferowane wykształcenie wyższe o specjalności: finanse, rachunkowość, zarządzanie.
    2) umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów komputerowych: pakietu Office i programów finansowo-księgowych,
    3) znajomość przepisów prawnych, w szczególności ustawy:
    • o samorządzie gminnym,
    • o pracownikach samorządowych,
    • kodeks postępowania administracyjnego,
    • o ochronie danych osobowych,
    • o  finansach publicznych,
    • o rachunkowości.
    3) umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
    4) sumienność, dokładność, odpowiedzialność,
    5) umiejętność pracy w zespole,
    6) umiejętności rozwiązywania problemów,
    7) mile widziane doświadczenie w pracy w księgowości.

     3.  ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
    1) prowadzenie rachunkowości Urzędu Miasta i Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
    2) kompletowanie i sprawdzanie dokumentów księgowych dotyczących wydatków budżetowych pod względem formalno – rachunkowym.
    3) dekretacja i ewidencja wydatków Urzędu Miasta i Gminy w systemie komputerowym.
    4) monitorowanie wykonania budżetu w zakresie wydatków.
    5) sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych Urzędu Miasta i Gminy – Bilans jednostki, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki.
    6) obsługa finansowa funduszu sołeckiego.
    7) sporządzanie sprawozdań budżetowych Urzędu Miasta i Gminy w zakresie wydatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    8) obsługa finansowo - księgowa projektów realizowanych przez Gminę Mrocza finansowanych lub współfinansowanych z Funduszy UE zgodnie z ustawodawstwem polskim i wymogami unijnymi, w tym w szczególności:
    a)   weryfikacja formalno-rachunkowa faktur pod względem prawidłowości rozliczeń finansowych uwzględniających wszystkie źródła finansowania w zakresie zgodności z planem rzeczowo-finansowym projektu,
    b)   uruchamianie środków finansowych w celu dokonania płatności,
    c)   przygotowanie dokumentacji finansowo-księgowej do zatwierdzeń do wypłaty,- przygotowanie zestawień dokumentów rozliczeniowych dokumentujących wykorzystanie środków realizowanego projektu,
    d)   kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych z uwzględnieniem obowiązującego planu kont,
    e)   uzgadnianie danych z ewidencji księgowej z działami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizacje projektów.
9) kontrola syntetycznej ewidencji księgowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

4.  INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:
    1) Praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy.
    2) Pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
    3) Możliwość rozpoczęcia pracy od dnia 1 grudnia 2018 roku.

5.  WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIESIĄCU
     POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA NIE PRZEKROCZYŁ 
     6%.


6. WYMAGANE DOKUMENTY:
    1) list motywacyjny,
    2) podpisane CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
    3)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
    4)  kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,
    5) oświadczenie kandydata stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku,
    6) oświadczenie kandydata, że posiada zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych,
    7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    8) opinie z poprzednich miejsc pracy, a także inne dokumenty potwierdzające nieposzlakowaną opinię kandydata,
    9)  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
    10)  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
1. Dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ” należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy ul. Plac 1 Maja 20 do dnia 15 października 2018 roku do godz. 14.00.
2. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla dokumentów nadanych pocztą decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta i Gminy).

8. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO:
    • warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań i złożenie dokumentów określonych w niniejszym ogłoszeniu,
    • do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta i Gminy powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy,
    • konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów, II etap – test i rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne oraz niezbędne kryteria merytoryczne zweryfikowane w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani     indywidualnie,
    • rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w terminie do 3 dni roboczych po upływie terminu ich składania,
    • Konkurs przewiduje się zakończyć do dnia 25 października 2018 roku,
    • Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzyga o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.

9. INFORMACJE O WYNIKACH NABORU
Informacja o wynikach naboru będą umieszczone na:
    • stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.mrocza.pl),
    • tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy przy ul. Pl. 1 Maja 20.

10. INFORMACJE DODATKOWE.
    1. Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:
    1)  informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
    2)  orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym     stanowisku.
    2. Lista kandydatów, którzy w terminie złożyli dokumenty aplikacyjne zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy w ciągu 3 dni roboczych od upływu terminu składania dokumentów.
    3. Oferty niewykorzystane w naborze nie podlegają zwrotowi.
    4. Kandydat podejmujący prace po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w czasie trwania zawartej z nim umowy o pracę na czas określony, odbywa służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem.
    5. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

UWAGA!!!
    1) Dokumenty, o których mowa w VI punkt 1,2,5,6,7 i 10 należy własnoręcznie podpisać.
    2) Kserokopie dokumentów dołączonych do aplikacji należy potwierdzić klauzulą „za zgodność z oryginałem” opatrzoną czytelnym podpisem kandydata.
    3) Wybrany kandydat będzie zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (2 października 2018)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (2 października 2018, 13:09:18)

Ostatnia zmiana: Sebastian Mazur (29 października 2018, 13:04:22)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o naborze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 601