Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

uzasadnienie wyboru: Żaden z kandydatów nie legitymował się odpowiednim poziomem uzyskanych punktów z testu kwalifikacyjnego


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (18 marca 2021)
Wprowadził: Monika Lahutta (19 marca 2021, 12:40:31)stanowisko:

Referent ds. zasobu komunalnego

miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
termin składania dokumentów: 11 marca 2021  15:00
OGŁOSZENIE O NABORZE NA
WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 26 lutego 2021 r.1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
Plac 1 Maja 20
89- 115 Mrocza


2. Określenie stanowiska:

Referent ds. zasobu komunalnego

 3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, pracownikiem samorządowym może być osoba, która:
        a) jest obywatelem polskim;
        b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
        c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
        d) posiada wykształcenie wyższe lub;
        e) posiada wykształcenie średnie i 2 lata stażu pracy;
        f) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

4.  Wymagania dodatkowe  związane ze stanowiskiem:

    a) znajomość ustaw i innych przepisów niezbędnych w realizowaniu zadań na danym stanowisku, tj.:
    • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
    • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
    • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
    • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
    • Ustawa Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi;
    • Ustawa o gospodarce nieruchomościami,
    • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
    b) umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
    c) sumienność, dokładność, odpowiedzialność, rzetelność, punktualność, systematyczność, bezstronność;
    d) umiejętności interpersonalne, niezbędne przy obsłudze interesantów,
    e) umiejętności rozwiązywania problemów;
    f) umiejętność pracy w zespole,
    g) wysoka kultura osobista;
    h) odporność na czynniki stresogenne;
    i) znajomość obsługi komputera i programów Microsoft Office, umiejętność korzystania
z poczty elektronicznej, umiejętność obsługi platform internetowych (np. ePUAP) oraz urządzeń biurowych,

5. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy
5.1. Prowadzenie spraw związanych z mieszkaniowym zasobem Gminy Mrocza pod kątem nadzoru właścicielskiego:
    1) Współpraca z zarządcą nieruchomości wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza,
    2) Prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy, prowadzenie postępowań w zakresie przydzielania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy,
    3) gromadzenie, rejestrowanie i przechowywanie oraz aktualizowanie wniosków od osób ubiegających się o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy oraz przedkładanie ich Komisji Mieszkaniowej oraz Burmistrzowi Miasta
i Gminy,
    4) Obsługa administracyjna i techniczna Komisji Mieszkaniowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta
i Gminy,
    5) Prowadzenie spraw związanych z obsługą najemców lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów,  mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
    6) Przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w zakresie przydziałów lokali
z uwzględnieniem opinii Komisji Mieszkaniowej, zmiany najemców lokali, wynajmowania lokali socjalnych, mieszkalnych oraz użytkowych, a także pomieszczeń gospodarczych, przekwalifikowania lokali, zamiany lokali, ustalania stawek czynszów za lokale z mieszkaniowego zasobu Gminy, powoływanie posiedzeń Komisji Mieszkaniowej,
    7) Przygotowywanie projektów uchwał wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
    8) Opracowywanie projektów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
w uzgodnieniu z zarządcą,
    9) Weryfikowanie planów remontów lokali będących w zasobie gminy, a sporządzanych przez zarządcę lokali,
    10) Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych, w których Gminy Mrocza ma udziały we własności,
    11) Przygotowywanie projektów budżetu oraz sprawozdań z jego wykonania, dotyczących realizacji powyższego zadania,
    12) Opracowywanie analiz, informacji i sprawozdawczości w zakresie gospodarki nieruchomościami z zasobu mieszkaniowego gminy,
    13) Współpraca z Referatem Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w zakresie zbywania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy,
    14) Współdziałanie z Referatem Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu w zakresie pozyskiwania nowych lokali mieszkaniowych, 
    15) Prowadzenie dokumentacji wg instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
5.2. Prowadzenie spraw związanych z obiektami i urządzeniami komunalnymi pod kątem nadzoru właścicielskiego, administrowanymi/zarządzanymi przez gminę (RK),
    1. Prowadzenie ewidencji obiektów i urządzeń komunalnych będących własnością Gminy Mrocza, a zarządzanych przez RK,

    2. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ww. obiektami i urządzeniami, a wynikającymi z ustawy Prawo budowlane,
    3. Przygotowywanie projektów budżetu oraz sprawozdań z jego wykonania, dotyczących realizacji powyższego zadania,
    4. Przygotowywanie planów remontów oraz innych prac niezbędnych do prawidłowego gospodarowania ww. obiektami i urządzeniami oraz realizacja powyższych prac,
    5. Opracowywanie analiz, informacji i sprawozdawczości, dotyczącymi powyższych obiektów i urządzeń,
    6. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych do zamówień na dostawy, usługi opłacane w całości ze środków publicznych przy realizacji ww. zadania,
    7. Prowadzenie teczek wg. instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
5.3. Prowadzenie gospodarki materiałowej (ewidencja pozostałych środków trwałych) dotyczącej Referatu.
5.4. Zastępstwo inspektora ds. zasobu mieszkaniowego w przypadku jego nieobecności.
5.5. Udział w pracach komisji i zespołów powołanych przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5.6. Egzekwowanie aktów prawa miejscowego.
5.7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez pracodawcę lub przełożonego.                                                            


6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
 
    1) Praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na piętrze, w budynku nie posiadającym windy.
    2) Pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
Dla stanowiska pracy opracowana jest ocena ryzyka zawodowego, z którą można zapoznać się w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.

7. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi  7,55%.

8. Wskazanie wymaganych dokumentów

        a) Oświadczenie o danych osobowych, o których mowa w art. 22 1 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. -  Kodeks pracy, stanowiące załącznik nr 4 do regulaminu naboru;
        b) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego;
        c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego;
        d) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
        e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnychoraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.9. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

    1) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem
i adresem do korespondencji kandydata, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko:  Referenta ds. zasobu komunalnego” w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy (Pl. 1 Maja 20, 89- 115 Mrocza) w terminie do 11 marca 2021 r.
    2) Dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, przy czym decyduje data złożenia dokumentów bezpośrednio  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy przy Pl. 1 Maja 20 lub data faktycznego wpływu korespondencji pocztowej do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
    3) Informacji o naborze na wolne stanowisko urzędnicze udziela Inspektor ds. kadrowych,
tel. 52 386 74 13.
Mrocza, dnia 26 lutego 2021 r.


KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1, dalej zwanego RODO informuję, że:
1) Administratorem Pana/i danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy, Pl. 1 Maja 20, adres e-mail: urzad@mrocza.pl, tel. 52 386 74 10);
2)   Może się Pan/i kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich  sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: iod@umig.mrocza.p  lub    pisemnie na adres Administratora.
3) Pana/i dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4)   W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
    a) 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z  dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (obowiązki wynikające bezpośrednio z przepisów prawa),
    b) 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności zmierzające do zawarcia umowy),
    c) 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zakresie wyrażonej przez Pana/i zgody).
5)  Dokumenty aplikacyjne osób, które uczestniczyły w procesie rekrutacyjnym, a nie zostały wyłonione będą przechowywane przez okres 4 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji. Po tym terminie zostaną poddane  brakowaniu.
6)    Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą  podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
7)  Pana/i dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8)    W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych, przysługują Panu/i następujące prawa:
    a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
    b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
    c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    d) prawo do usunięcia danych osobowych;
    e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
9)   Podanie przez Pana/ią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest  dobrowolne.
10)  Pana/i dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.Pełna treść ogłoszenia o naborze - Pobierz (349kB) pdf

Oświadczenie o danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Pobierz (45kB) word

Informacja o wyniku naboru - Pobierz (40kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (26 lutego 2021)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (26 lutego 2021, 20:39:02)

Ostatnia zmiana: Monika Lahutta (19 marca 2021, 12:41:54)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 589