Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (19)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (4)

uzasadnienie wyboru: treść uzasadnienia w załączniku


Wytworzył: Waldemar Chudzik - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (30 września 2020)
Wprowadził: Rafał Kowalkowski (30 września 2020, 14:47:07)stanowisko:

PODINSPEKTORA DS. DOCHODÓW

miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
termin składania dokumentów: 22 września 2020  16:00
                                                                                                                            

OGŁOSZENIE NR 5.2020
ZASTĘPCY BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA


z dnia 10 września 2020 r.


O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 PODINSPEKTORA  DS. DOCHODÓW1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
ul. ul. Plac 1 Maja 20
89- 115 Mrocza

2. Określenie stanowiska:

PODINSPEKTOR  DS. DOCHODÓW
w Referacie Finansowo – Budżetowym


3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j.  Dz. U.
 z 2019 r. poz. 1282), pracownikiem samorządowym może być osoba, która:
 
1)      jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 cytowanej ustawy;
2)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)      posiada co najmniej wykształcenie średnie i co najmniej trzyletni staż pracy lub
  wykształcenie wyższe (studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym),  bez wymaganego stażu pracy;
5)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 
4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 
1)  znajomość obsługi programów księgowych w administracji samorządowej,
2)  znajomość przepisów prawnych:
- ustawy o samorządzie gminnym;
- ustawy o pracownikach samorządowych;
- ustawy - kodeks postępowania administracyjnego;
- ustawy - Ordynacja podatkowa;
- ustawy o  finansach publicznych;
- ustawy o rachunkowości;
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- ustawy o opłacie skarbowej;
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej;

3) umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
4) sumienność, dokładność, odpowiedzialność;
5) umiejętność pracy w zespole;
6) umiejętności rozwiązywania problemów.
 
 
5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
 
    1) Prowadzenie ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych dotyczących dochodów budżetowych, w tym także środków finansowych lub współfinansowanych z Unii Europejskiej w organie.
    2) Dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (syntetyka i analityka) oraz ich ewidencja w programie księgowym.
    3) Uzgadnianie kont syntetycznych z analityką w dochodach budżetowych.
    4) Uzgadnianie analityki dochodów z księgowością podatkową, mienia komunalnego.
    5) Księgowanie na bieżąco zmian planów budżetowych na podstawie uchwał Rady Miejskiej lub zarządzeń Burmistrza.
    6) Kontrolowanie dochodów budżetowych.
    7) Wykonywanie prac związanych z projektem budżetu, przekazywanie pracownikom oraz podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów, wysokości dotacji i wpłat do budżetu wynikających z projektu budżetu lub uchwały budżetowej.  
    8) Rozliczanie zobowiązań wobec Izb Rolniczych oraz dyspozycja przelewów.
    9) Rozliczanie dochodów budżetu państwa, księgowanie i dyspozycja przelewów.
    10) Sporządzanie sprawozdań z realizacji dochodów budżetowych.
    11) Sporządzanie bilansu z wykonania budżetu oraz bilansu skonsolidowanego.
    12) Księgowanie przychodów i rozchodów środków trwałych.
    13) Uzgadnianie zapisów środków trwałych z zapisami w programie komputerowym.
    14) Umarzanie środków trwałych systemem komputerowym.
    15) Rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych.
    16) Sporządzanie sprawozdania statystycznego w zakresie środków trwałych.
    17) Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego.
    18) Dyspozycja przelewów spłat pożyczek i kredytów oraz rat wykupu wierzytelności.
    19) Przygotowywanie stosownych dokumentów w celu umorzenia pożyczek.
    20) Uzgadnianie z jednostkami budżetowymi zasilenia kont wydatków.
    21) Sporządzanie sprawozdań w zakresie operacji finansowych, informacji i analiz wynikających z zakresu czynności.
    22) Wykonywanie innych czynności powierzonych przez kierownictwo Urzędu.
 
6.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
    1) Praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy.
    2) Pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia nie przekroczył 6%.
       
 
8. Wymagane dokumenty:
 
    1)      oświadczenie o danych osobowych, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, stanowiące załącznik do ogłoszenia;
    2)   potwierdzone  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
    3)       potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenia);
    4)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  z pełni praw publicznych;
    5)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    6)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji,
    7)      własnoręcznie podpisana przez kandydata klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy.
    8) oświadczenie kandydata, czy jest osobą niepełnosprawną, w rozumieniu przepisów                  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz            z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.
       

 
9. Miejsce i termin składania dokumentów:
 
    1) Dokumenty należy złożyć  w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem
i adresem do korespondencji kandydata, z dopiskiem ,, Nabór na stanowisko podinspektora  ds. dochodów w Urzędzie  Miasta i Gminy w Mroczy ul. Plac 1 Maja 20''  w terminie do dnia 22 września 2020 r.
    2) Dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, przy czym decyduje data złożenia dokumentów bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy
w Mroczy przy ul. Plac 1 Maja 20, lub data faktycznego wpływu korespondencji pocztowej do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 
10. Przebieg postępowania konkursowego:
 
    1) warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań
i złożenie dokumentów określonych w niniejszym ogłoszeniu;
    2) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta i Gminy powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy;
    3) konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów, II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne oraz niezbędne kryteria merytoryczne zweryfikowane        w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie;
    4) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzygnie o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego
z uczestniczących w nim kandydatów.
 
11. Informacja o wynikach konkursu:

 Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na:
 
    1) stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.mrocza.pl)
    2) tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy przy ul. Plac 1 Maja 20.


12.Informacje dodatkowe:

    1) z wybranym kandydatem na stanowisko Podinspektora zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony 6 (sześciu) miesięcy, w wymiarze 1 (jednego) etatu,
    2) kandydat podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w czasie trwania zawartej z nim umowy o pracę na czas określony, odbywa służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem.


Pobierz pełną treść ogłoszenia (215kB) pdf
Klauzula informacyjna (8kB) word
Oświadczenie o danych osobowych osoby ubiegajacej się o zatrudnienie (5kB) word

Pobierz informacje o wynikach naboru (23kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Waldemar Chudzik - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (10 września 2020)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (10 września 2020, 13:59:47)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (30 września 2020, 14:47:07)
Zmieniono: Informacja o wynikach naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 367